Cene programov

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila starsev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobot, ki velja tudi za Vrtec Lavra – enota Murska Sobota

Mestni svet občine Murska Sobota je na 3. redni seji dne 14. februarja 2019 sprejel Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila starsev v javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota, ki velja tudi za naš Vrtec Lavra. Uporablja pa se od 1. februarja 2019 dalje.

Tukaj si ga lahko preberete v celoti: Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Murska Sobota.

 

Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina

Občinski svet Občine Tišina je na 11. redni seji dne 19. maj 2020  sprejel Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina. Uporablja pa se od 1. maja 2020 dalje.

Tukaj si ga lahko preberete v celoti: Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina.

 

Cena programa po plačilnih razredih za Vrtec Lavra

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

 

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa EC – Murska Sobota EC – Tišina
1 do 18 % / 0,00 € 0,00 €
2 nad 18 % do 30 % 10% 43,97 €  44,31 €
3 nad 30 % do 36 % 20% 87,94 €  88,62 €
4 nad 36 % do 42 % 30% 131,91 €  132,93 €
5 nad 42 % do 53 % 35% 153,90 €  155,09 €
6 nad 53 % do 64 % 43% 189,07 €  190,53 €
7 nad 64 % do 82 % 53% 233,04 €  234,84 €
8 nad 82 % do 99 % 66% 290,20 €  292,45 €
9 nad 99 % 77% 338,57 €  341,19 €

 

                                                                 EC   439,70 €  443,10

 

Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota se določi cena dnevnega programa 369,50 € na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini 70,20 € (subvencija), bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota, pokrivala Mestna občina Murska Sobota.

Kot osnova za izračun plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina se določi cena dnevnega programa 358,67 € na otroka mesečno. Razliko do dejanske cene dnevnega programa v višini 57,86 € (subvencija), bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Tišina, pokrivala Občina Tišina.

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.