1. Svet zavoda

Podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, opredeljuje Statut Miklavževega zavoda Murska Sobota pristojnosti Sveta zavoda.

Svet zavoda nadzira zakonitost dela in poslovanje zavoda, imenuje in razrešuje direktorja zavoda ob soglasju ustanovitelja, imenuje in razrešuje strokovne vodje organizacijskih enot ob soglasju ustanovitelja, obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj, sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja, sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, sprejema finančni načrt in zaključni račun s soglasjem ustanovitelja, daje soglasje k splošnim aktom in opravlja druge naloge, kot to natančneje določa zakonodaja, statut zavoda in drugi predpisi.

Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje dvanajst članov in ga sestavljajo:

  • 3 predstavniki ustanovitelja,
  • 5 predstavnikov delavcev zavoda,
  • 1 predstavnik Župnije Tišina.