5. Svet staršev

Vsak oddelek vrtca ima v Svetu staršev dva predstavnika. Skupaj jih je deset. Izmed teh izberejo predsednika, ki tudi skliče Svet staršev. Svet se sestane vsaj dvakrat letno.

Svet staršev ima naslednje pristojnosti:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu;
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v Svet zavoda oziroma
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Člani sveta staršev 2016/17 so bili izvoljeni v posameznih oddelkih dne 6. 9. 2016 in so:

Ovčke

 

Ana Šabjan
Sabina Šebjan Jaklin
Medvedki Gregor Maučec
Štefan Hozjan
Slončki Jana Kuzma
Milena Zavec
Sonce Mateja Jug
Gabrijela Horvat
Oblak Iris Cör
Dolores Martinec