Obogatitvene dejavnosti

Otrokom v Vrtcu Lavra ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi preteklih izkušenj ter potreb otrok in staršev.

Glasbeno-plesne urice in pevski zbor

Otrokom želimo ponuditi njihovi starosti primerne glasbene dejavnosti, preko katerih razvijajo ritmični in melodični posluh, se seznanjajo z novimi pesmicami, malimi ritmičnimi instrumenti in Orffovim instrumentarijem ter doživljajo glasbo in ples kot prijetno izkušnjo za telo in duha. Vsaka dejavnost poteka enkrat tedensko.

Bralna značka

Otrok v vrtcu dobi interni priročnik, v katerem je svetovana literatura in predlagan način podoživljanja prebrane vsebine. Izbor zajema različne zvrsti literature za otroke: klasične pravljice, sodobne zgodbe in deklamacije. Izdelana sta dva predloga glede na starost otrok.

Starši si v vrtcu ali knjižnici izposodijo gradivo in doma z otrokom preberejo knjigo. Otrok izpolni delovni list v priročniku in vsebino zgodbe v vrtcu samostojno pripoveduje. S tem želimo vzgajati k bralni pismenosti, naklonjenosti do knjig in pozitivnemu odnosu do literature.

Dejavnost izvajamo od oktobra do aprila.

Ure pustolovščin s pravljičnimi junaki

Tim vzgojiteljic bo zasnoval in izvedel ure pustolovščin s pravljičnimi junaki. Skupaj bomo izbirali primerno literaturo v skladu s prednostno nalogo tega šolskega leta. V prostoru knjižnice Vrtca Lavra bo Liljana Obal Zrnko pripravila gradivo za posamezne starostne skupine otrok.

Enkrat na mesec bodo otroci deležni lutkovne ali dramske predstave, primerne za kombinirane skupine. Sodelovale bodo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, prostovoljke in praktikantke. Sledile bodo dejavnosti otrok: dramatizacije, animacije lutk ter prosta igra s kostumi, lutkami in sceno.

Vadbene ure po programu NTC-učenja

V predšolskem obdobju otroci potrebujejo veliko gibanja, saj je razvijanje motorike pomembno za njihov razvoj. Pri gibanju spoznavajo svoje telo in odkrivajo, kaj vse zmorejo. Gibanje jim daje občutek varnosti, ugodja in veselja. Vzgojiteljice bodo za otroke pripravile poligone in gibalne dejavnosti po programu NTC-učenja, si čimer bodo spodbujale razvoj sinaps v možganih. Dejavnosti bodo izvajali v igralnicah in na prostem ter uporabljali različne rekvizite.

Športni program “Mali sonček”

Projekt Mali sonček se izvaja v vseh oddelkih (od 2. do 6. leta starosti) skozi vse šolsko leto. Vsebine in aktivnosti določijo strokovne delavke v sodelovanju s starši in so del letnih načrtov dela oddelkov.

Cilj projekta je obogatitev dejavnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, ter doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih.

V okviru programa je vsako leto razpisan tudi natečaj za likovno ustvarjanje, v katerega se vključijo otroci, ki so pred vstopom v šolo.

V okviru športnega programa se bo izvajala tudi dejavnost drsanja na ledu (predvidoma v decembru). Namenjena je otrokom, ki so tik pred vstopom v osnovno šolo (malim šolarjem). Če bo mogoče, bodo drsali na drsališču v Murski Soboti. Dejavnost drsanja bodo izvajale vzgojiteljice, za pomoč pri spremstvu otrok pa jim bodo pomagale pomočnice vzgojiteljice in zunanji izvajalci. Strošek najema drsalk (kdor ne bo imel svojih) bodo poravnali starši neposredno na drsališču.

Dejavnost učenja rolanja bo vzgojiteljica Marija Brest izvajala en teden jeseni v enoti Murska Sobota in en teden spomladi v enoti Tišina.

Popoldanske dejavnosti za male šolarje

Letos je v dejavnost za male šolarje vključenih 21 otrok, ki so neposredno pred vstopom v 1. razred OŠ. Dejavnost vodi tim vzgojiteljic, pri izvajanju posameznih dejavnosti pa pomagajo pomočnice vzgojiteljic.

Dejavnost poteka od oktobra naprej v obeh enotah vsak dan med 12.00 in 13.00.

Kratek opis posameznih dejavnosti:

  • Igrajmo se s števili: Otroci se bodo pri tej dejavnosti preko igre, štetja, pisanja, opazovanja, razvrščanja, likov, merjenja in drugih nalog učili osnove matematike.
  • Črkarija: Glavni namen te dejavnosti je spodbujanje jezikovne zmožnosti, kjer otrok spoznava črke, se uči brati in samostojno pripovedovati, razvija motoriko ustnic in jezika ter izvaja vaje za pravilno dihanje. Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
  • Spretni prstki ustvarjajo: Za razvoj inteligence so ključnega pomena prstne spretnosti. Spodbuda za aktivnosti bodo izbrane zgodbe iz svetovne literature, ki jim bodo otroci prisluhnili in se vanje vživljali. Miselne procese bodo razvijali na matematičnem in jezikovnem področju s pomočjo dejavnosti, ki zaposlujejo prstke: origami, vozlanje, prepletanje, zapenjanje, odpenjanje, odtiskovanje, trganje, mečkanje, rezanje, lepljenje, prstne igre …
  • Vadbena ura: V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, saj to pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj.
  • Folklora: Otrok se seznani z raznimi kulturami in tradicijami. Dejavnost vključuje rajalne igre, skupinske plese, izštevanke, narodne noše, spoznavanje ljudskih običajev …
  • Zgodnje učenje tujega jezika: Otroci si pred vstopom v šolo odpirajo okno v svet, ko se preko igre, pesmic, gibanja, kratkih zgodbic in smiselno izbranih kratkih epizod risank ter reševanja učnih listov seznanjajo z osnovami angleškega jezika. Dejavnost bomo izvajali v enoti Tišina.

Letovanje

Na željo staršev bomo tudi letos izvajali dejavnost letovanja za otroke, ki so pred vstopom v OŠ. Stroške za letovanje bodo krili starši, Zavod pa bo poskrbel za spremstvo otrok na letovanju, program letovanja in nemoteno delo v vrtcu v času letovanja. Dejavnost bo potekala od 22. do 24. 5. 2024.

Koledar