Cene programov

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota, ki velja tudi za Vrtec Lavra – enota Murska Sobota

Mestni svet občine Murska Sobota je na 13. seji 18. junija 2024 sprejel Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Murska Sobota, ki velja tudi za naš Vrtec Lavra in se uporablja od 1. julija 2024 dalje.

Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra – enota Tišina

Občinski svet Občine Tišina je na 4. redni seji 23. februarja 2023 sprejel Sklep o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Lavra, enota Tišina. Uporablja se od 1. marca 2023 dalje.

Cena programa po plačilnih razredih za Vrtec Lavra

Znižano plačilo vrtca lahko po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/2011) uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo in zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. Ekonomsko ceno lahko izračunate iz spodnje tabele in Sklepa o določitvi programa predšolske vzgoje, ki ga je izdala Mestna občina Murska Sobota oziroma občina Tišina.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače Plačilo staršev v odstotku od cene programa
1 do 18 % /
2 nad 18 % do 30 % 10%
3 nad 30 % do 36 % 20%
4 nad 36 % do 42 % 30%
5 nad 42 % do 53 % 35%
6 nad 53 % do 64 % 43%
7 nad 64 % do 82 % 53%
8 nad 82 % do 99 % 66%
9 nad 99 % 77%

 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %). Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Obvestilo Centra za socialno delo Pomurje glede vlog za otroški dodatek, vrtec, štipendije.

 

KATERE PRAVICE SE OBNOVIJO AVTOMATSKO?

Otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila:

Vloge za podaljšanje letnih pravic (otroški dodatek, znižano plačilo vrtca, subvencija malice in kosila) ni potrebno oddati.

Če imate priznano pravico do otroškega dodatka oziroma imajo vaši otroci priznano pravico do državne štipendije, vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma subvencije kosila ni potrebno oddati.

 
POTREBNO PA JE:

Za prejemnike letnih pravic še vedno obstaja dolžnost sporočanja naslednjih sprememb:
– sprememba števila oseb ali upravičencev,
– vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod oziroma visokošolski zavod in izstop,
– sprememba vrste periodičnega dohodka,
– pri državni štipendiji pa tudi druge okoliščine, ki po zakonu, ki ureja štipendiranje, vplivajo na to pravico.
Sprememba se sporoči na obrazcu za sporočanje sprememb.

 
KDAJ JE POTREBNO ODDATI VLOGO?

Vlogo za uveljavljanje letnih pravic morajo oddati  le tisti posamezniki, ki prvič uveljavljajo pravico. Vloga se odda na pristojni enoti CSD Pomurje, pravice iz javnih sredstev pa pripadajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi vloge. Tako je npr. vlogo potrebno oddati najkasneje do 31. 8., če želite, da vam bo pravica priznana s 1. septembrom. Izjema je pravica do subvencije malice in kosila. Če pravico uveljavljate med šolskih letom, vam le-ta pripada z dnem vložitve vloge.

Vloge za podaljšanje pa je potrebno oddati tudi za tako imenovane mesečne pravice (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za subvencijo najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila družinskemu pomočniku). Te je potrebno vložiti v mesecu izteka pravice.

 
KJE DOBITE INFORMACIJE V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV?

Podrobnejše informacije v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev dobite na pristojni enoti Centra za socialno delo Pomurje, hiter vodič pri prvem uveljavljanju pravic in pri podaljševanju pravic pa najdete tudi na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: www.mddsz.gov.si.

POVEČANO ŠTEVILO VLOG AVGUSTA IN SEPTEMBRA

V mesecu avgustu in septembru pričakujemo povečano število vlog. CSD Pomurje se aktivno pripravlja na reševanje vlog z namenom, da bodo vloge rešene v zakonskem roku (zakonski rok za reševanje določene vloge je dva meseca od popolne vloge).
V kolikor bomo pri avtomatskem podaljševanju ali pri novi vlogi ugotovili, da so potrebna dodatna dokazila, bomo prejemnike in nove vlagatelje zaprosili za dopolnitev in vam zato ni potrebno skrbeti. Naprošamo vas, da v primeru prejetega poziva k dopolnitvi vloge le-te čimprej dopolnite, da bomo lahko nadaljevali s postopkom ugotavljanja upravičenosti do pravic iz javnih sredstev. S tem boste tudi sami prispevali k hitremu reševanju vlog.

Kontakti CSD Pomurje po enotah:

Enota Murska Sobota, Trg zmage 7, 9000 Murska Sobota, tel. št. : 02 535 11 40, e-pošta: gpcsd.mursk[at]gov.si

Enota Ljutomer, Ulica Rajh Nade 2 a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02 585 86 60, e-pošta: gpcsd.ljuto[at]gov.si

Enota Gornja Radgona, Partizanska cesta 21, 9250 Gornja Radgona, tel. št. 02 564 93 10, e-pošta: gpcsd.gornj[at]gov.si

Enota Lendava, Glavna ulica 73, 9220 Lendava, tel. št. 02 578 98 40, e-pošta: gpcsd.lenda[at]gov.si

Služba ZUPJS, Ulica Rajh Nade 2 a, 9240 Ljutomer, tel. št. 02 585 86 61, 031 603 532, e-pošta: zupjs.csdpomur[at]gov.si

Sandra Fekonja

Direktorica CSD Pomurje

Koledar