4. Strokovni organi

a) Kolegij

Za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja se oblikuje kolegij. Kolegij sestavljajo direktor zavoda, računovodja in strokovni vodja organizacijskih enot.

b) Vzgojiteljski zbor 

Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci organizacijske enote Vrtca Lavra.

c) Strokovni aktiv

Strokovne aktive v Vrtcu Lavra sestavljajo vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev.