5. Svet staršev

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v Vrtcu Lavra oblikuje Svet staršev.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek – tudi iz dislocirane enote vrtca – po dva predstavnika.

Svet staršev izvolijo starši otrok vrtca izmed sebe na skupnem roditeljskem sestanku ali na roditeljskem sestanku posameznega oddelka.

Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Člani Sveta staršev na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo predsednika z večino glasov vseh članov Sveta staršev.

Svet staršev ima naslednje pristojnosti:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v Svet zavoda,
  • predlaga predstavnike staršev v upravni odbor Sklada Vrtca Lavra,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Koledar