Prednostna naloga

“V SVETU IGRE.”

Vzgoja je danes pomembnejša kot kadarkoli prej. Preventivni sistem, po katerem vzgajamo v vrtcu Lavra, je živ proces, ki ga soustvarjamo za naš čas v povezanosti z vzgojitelji v salezijanskih ustanovah po vsem svetu in drugimi strokovnjaki, ki skrbijo za prihodnost človeštva.

V šolskem letu 2023/24 nadaljujemo z vključevanjem v dve svetovni pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo in platforma pobud Laudato si’, ki letos poteka pod geslom “PRAVIČNOST IN MIR NAJ TEČETA”. Katoliški vrtci so to usmeritev izrazili z motom “MI(R) GRADI PRIJATELJSTVO”, saj načrtujemo srečanja otrok po regijah.

Otroke želimo popeljati v svet igre. Igrali se bodo elementarne, rajalne, socialne, prstne, družabne, predvsem “indašnje” igre. Veliko pozornost bomo namenili ustvarjanju skupnosti. Tako bodo pridobili bogate izkušnje, ob katerih bodo spoznavali sebe in svoje vrstnike, utrjevali prijateljske vezi, ustvarjali tople odnose in razvijali socialne veščine. Spoznavali bodo svoja čustva in razbirali čustva drugih. Pri tem jim bodo v pomoč literarni liki ljudskih in sodobnih pravljic. Svoja čustvena doživljanja bodo izražali z govorom in v različnih umetniških jezikih (glasba, ples, likovno ustvarjanje, dramatizacije, lutke).

Učili se bodo prijazne komunikacije, olikanega govora, dogovarjanja, sočutja in timskega dela. Izkustveno bodo spoznavali, kako pomembno in osrečujoče je delati povezano, služiti skupnosti in iskati skupno dobro.

Stik s stvarstvom bomo ohranjali in krepili preko izkustvenega spoznavanja osnovnih elementov narave: vode, zraka, svetlobe, zemlje, ognja, kamnin. Tako bomo obnavljali prvinski odnos s Stvarnikom in planetom Zemlja, iz katerega izhajamo in v katerega se vračamo. Vsaka vzgojiteljica bo vsebino zasnovala in razporejala tekom šolskega leta v skladu z dinamiko skupine ter s sposobnostmi, interesi in željami otrok.

Na osnovi pozitivnih izkušenj v preteklih šolskih letih sledimo najsodobnejšim odkritjem nevrološke znanosti in v vzgojno delo vnašamo NTC-učenje.

SVETOVNO VZGOJNO ZAVEZNIŠTVO

Miklavžev zavod Murska Sobota, vrtec Lavra se pridružuje pobudi Svetovno vzgojno zavezništvo. Z njo papež Frančišek vabi vse, ki jim je pri srcu vzgoja mladih generacij, da bi podpisali Svetovno zavezništvo (pakt – pogodbo) z namenom, da bi z vzgojo sprožili spremembo miselnosti v svetovnem merilu. Prvo nepogrešljivo načelo je vzgoja za novo misel, ki je sposobna držati skupaj edinost in različnost, enakost in svobodo, identiteto in drugačnost. V vzgojni praksi novo razmišljanje posledično odpira vsesplošno vajo v dialogu, ki prosto vključuje vsakogar, ki želi delati za pristno kulturo srečevanja, medsebojne obogatitve in bratskega poslušanja.

Pogumno se odločamo, da bomo:

 1. v središče postavili osebo,
 2. v vzgojo vložili najboljše moči z ustvarjalnostjo in odgovornostjo,
 3. vzgojili osebe, ki bodo razpoložljive za služenje skupnosti.

Iz teh razlogov si osebno in skupaj prizadevajmo:

 1. Da v središče vsakega formalnega in neformalnega vzgojnega procesa postavimo osebo, njeno vrednost, njeno dostojanstvo, da se pokaže njena lastna posebnost, njena lepota, njena enkratnost, istočasno pa njena sposobnost biti v odnosu z drugimi in resničnostjo, ki jo obdaja, ko zavrača tiste življenjske sloge, ki dajejo prednost širjenju kulture odmetavanja.
 2. Za poslušanje glasu otrok in mladih, ki jim posredujemo vrednote in znanje, da bi skupaj gradili prihodnost pravičnosti in miru, dostojno življenje za vsakega človeka.
 3. Da bomo pospeševali polno soudeležbo deklic in deklet pri vzgoji.
 4. Da bomo v družini videli prvega in nepogrešljivega vzgojitelja.
 5. Da bomo vzgajali in se vzgajali za sprejemanje, ko se bomo odpirali najbolj ranljivim in odrinjenim.
 6. Za študij, da bi odkrili nove načine razumevanja ekonomije, politike, rasti in napredka, da bi vse to bilo v resnici v službi človeka in celotne človeške družine z vidikom celostne ekologije.
 7. Da bomo varovali in skrbeli za naš skupni dom, ko ga bomo obvarovali pred izkoriščanjem njegovih virov, tako da se bomo odločili za bolj trezen življenjski slog, ki bo naravnan na čim bolj popolno rabo obnovljivih virov energije in bo spoštljiv do človeškega in naravnega okolja po načelih subsidiarnosti, solidarnosti in krožnega gospodarstva.

PLATFORMA POBUD LAUDATO SI’

V šolskem letu 2021/22 smo se vključili v sedemletni svetovni projekt in sledili sedmim ciljem, ki so predlagani na platformi pobud Laudato si’. Otroci so spoznavali lepote stvarstva ter se učili prijaznega odnosa do vseh bitij in zavestnega prizadevanja za ekološko obnašanje v vsakdanjem življenju. V preteklem šolskem letu smo še posebej razvijali slušno pozornost, sočutje in skrb za naravo in bližnjega. Naš namen je še naprej sodelovati pri skupnem prizadevanju človeštva, da bi rešili naš planet in ga čim bolj zdravega predali potomcem ter da bi mlade generacije vzgojili tako, da bi proces nadaljevali.

V vrtcu Lavra se bomo posvetili tistim predlaganim ciljem, ki so uresničljivi v našem vsakdanjem življenju in delovanju:

 • Odgovor na krik Zemlje: varstvo biotske raznovrstnosti in spodbujanje trajnostnega kmetijstva.
 • Odgovor na krik revnih: projekti za spodbujanje solidarnosti.
 • Ekološka ekonomija: skrb za druge in zaščita dostojanstva delavcev je naša prednostna naloga.
 • Sprejetje preprostega življenjskega sloga: zmanjšanje in recikliranje odpadkov, sprejetje trajnostnih prehranjevalnih navad (odločitev za bolj rastlinsko prehrano in zmanjšanje porabe mesa), večja uporaba javnega prevoza, aktivna mobilnost (hoja, kolesarjenje) in izogibanje uporabi predmetov za enkratno uporabo (plastika …).
 • Ekološka vzgoja: vključevanje ekoloških tem v vse dejavnosti za otroke in organizacija izobraževanja za vzgojiteljice.
 • Ekološka duhovnost: spodbujanje liturgičnih praznovanj, osredotočenih na stvarstvo, razvoj ekoloških pristopov v katehezi, duhovne obnove in programi usposabljanja, molitve v naravi.
 • Zavzetost skupnosti in participativno delovanje: Zavod se aktivno vključi v pobude na svetovni ravni.

Geslo PRAVIČNOST IN MIR NAJ TEČETA bo naše vodilo in notranja motivacija pri ustvarjanju okolja, v katerem bo vsak posameznik v povezanosti z vsemi ostalimi iskal in ustvarjal skupno dobro. Prizadevali si bomo, da bo naš vrtec družina, v kateri se imamo vsi radi. Združili bomo svoje moči, da bomo ustvarili oazo veselja, miru in pravičnosti ne le za otroke, ampak za vsakega udeleženca v vzgojnem procesu.

Na pobudo papeža Frančiška si bomo prizadevali:

 • Spremeniti svoje srce: Na stvarstvo ne želimo gledati kot na neizčrpen vir dobrin, ampak ga želimo varovati kot sveti dar Stvarnika. V srcu želimo prenoviti odnos do Boga, do bližnjih, do potomcev, narave in sebe.
 • Spremeniti slog življenja: Gre za hvaležno občudovanje stvarstva in Stvarnika. Iz tega ne izvira le čim bolj trajnostni slog življenja, ampak predvsem odločitev za veselo skromnost v zavesti, da “manj je več”. Manj materialnih dobrin daje več prostora stvarem, ki so v življenju pomembnejše in nas bolj osrečujejo.
 • Spremeniti javno politiko: S svojim pogumnim alternativnim ravnanjem in izražanjem mnenja želimo vplivati na javno mnenje ter dati glas našim otrokom, ki bodo najbolj trpeli posledice klimatskih sprememb.

PROGRAM NTC-UČENJA

NTC-učenje je pedagoški pristop, ki temelji na spoznanjih o razvoju in delovanju možganov. Starše, vzgojitelje in učitelje sistematično usmerja k tistim igralnim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav (t. i. sinaps med nevroni) v času njihovega najintenzivnejšega razvoja. Zaradi svoje nevrofizološke osnove program dobro dopolnjuje izhodišča Kurikuluma za vrtce ter ga hkrati bogati. V vsakodnevno delo z otroki sistematično vnašamo elemente, ki dokazano spodbujajo mentalni razvoj otrok. Razdeljen je v tri stopnje: na prvi stopnji razvijamo ravnotežje, koordinacijo, spretnost rok in prstov ter prilagoditev očesa. Na naslednjih stopnjah pa z igrami in dejavnostmi urimo in spodbujamo asociativno in funkcionalno mišljenje. Ker so igre zanimive, so otroci pri delu vztrajni in pozorni. Vsebujejo tudi dovolj ponavljanja in s tem omogočajo, da se že vzpostavljene vezi med sinapsami utrjujejo.

VSEBINSKE TEME

 • Igre.
 • Elementi iz narave (voda, zrak, svetloba, zemlja, ogenj, kamen).
 • Čustveno opismenjevanje.

Vzgojiteljice bodo pri delu z otroki izhajale iz igre. Uporabljale bodo predvsem ljudsko gradivo. Skozi igro bodo spoznavali in se učili obvladovati svoja čustva ter jih uporabljati za graditev skupnosti in razvoj lastne osebnosti. V povezanosti z naravo bodo omogočile neposreden stik in spoznavanje osnovnih naravnih elementov. Vse te vsebine bodo predstavile skozi literarne like ljudskih pravljic, ki jih bodo izvajale kot pravljične ure ter lutkovne in dramske predstave.

Koledar