Obogatitvene dejavnosti

Otrokom v Vrtcu Lavra ponujamo kakovostne, pestre in zanimive obogatitvene dejavnosti. Izbrali smo jih na podlagi preteklih izkušenj ter potreb otrok in staršev. Dejavnosti se bodo izvajale v vrtcu po posameznih oddelkih in v skladu z ukrepi in priporočili v povezavi s preprečevanjem širjenja covida-19. Dejavnosti bodo izvajale vzgojiteljice znotraj skupin, v primeru sprostitve ukrepov se bo naknadno določila skupna dejavnost in nosilec dejavnosti.

Glasbeno-plesne urice

Otrokom želimo ponuditi njihovi starosti primerne glasbene dejavnosti, preko katerih razvijajo ritmični in melodični posluh, se seznanjajo z novimi pesmicami, malimi ritmičnimi instrumenti in Orffovim instrumentarijem ter doživljajo glasbo in ples kot prijetno izkušnjo za telo in duha. Dejavnost poteka enkrat tedensko od 9.00 do 10.00 v obeh enotah vrtca po posameznih skupinah. Za 1. starostno skupino jo izvajajo vzgojiteljice in pomočnice, za 2. starostno skupino pa Katja Balažic.

Bralna značka

Otrok v vrtcu dobi interni priročnik, v katerem je svetovana literatura in predlagan način podoživljanja prebrane vsebine. Izbor zajema različne zvrsti literature za otroke: klasične pravljice, sodobne zgodbe in deklamacije. Izdelana sta dva predloga glede na starost otrok.

Starši si v vrtcu ali knjižnici izposodijo gradivo in doma z otrokom preberejo knjigo. Otrok izpolni delovni list v priročniku in vsebino zgodbe v vrtcu samostojno pripoveduje. S tem želimo vzgajati k bralni pismenosti, naklonjenosti do knjig in pozitivnemu odnosu do literature.

Dejavnost izvajamo od oktobra do aprila. V enoti Murska Sobota jo vodita Tadeja Maučec in Liljana Obal Zrnko, v enoti Tišina pa Klavdija Gazdag in Marija Brest.

Ure pustolovščin s pravljičnimi junaki

V dogovoru z vzgojiteljico bo v prostoru knjižnice Vrtca Lavra Liljana Obal Zrnko pripravila gradivo za posamezne starostne skupine otrok. Ure zgodb in pravljic bodo izvajale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v svojih skupinah.

Lutke v vrtcu

Preko iger z lutkami bomo v obogatitveni dejavnosti spodbujali spoznavanje sebe, prijateljev, lutka nas bo spodbujala in navduševala pri premagovanju gibalnih, glasbenih, socialnih veščinah, z njo bomo spoznavali pozitivne vrednote. Ob lutkah bomo razvijali govorni razvoj najmlajših, spremljale pa nas bodo tudi na potepanjih v okolici vrtca.

Vzgojiteljice bodo za otroke pripravile tudi lutkovne predstave, primerne za kombinirane skupine. Sodelovale bodo vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, prostovoljke in praktikantke. Predvidenih je vsaj 5 predstav v šolskem letu.

Vadbene ure po programu NTC-učenja

V predšolskem obdobju otroci potrebujejo veliko gibanja, saj je razvijanje motorike pomembno za njihov razvoj. Pri gibanju spoznavajo svoje telo in odkrivajo, kaj vse zmorejo. Gibanje jim daje občutek varnosti, ugodja in veselja. Vzgojiteljice bodo za otroke pripravile poligone in gibalne dejavnosti po programu NTC-učenja, si čimer bodo spodbujale razvoj sinaps v možganih. Dejavnosti bodo izvajali v igralnicah in na prostem ter uporabljali različne rekvizite.

Športni program “Mali sonček”

Projekt Mali sonček se izvaja v vseh oddelkih (od 2. do 6. leta starosti) skozi vse šolsko leto. Vsebine in aktivnosti določijo strokovne delavke v sodelovanju s starši in so del letnih načrtov dela oddelkov. Prilagojene bodo trenutni situaciji ter v skladu z ukrepi in priporočili v povezavi s preprečevanjem širjenja covida-19.

Koordinatorki programa v Murski Soboti in na Tišini sta Terezija Mlinarič in Nataša Granfol.

Cilj projekta je obogatitev dejavnosti na področju gibanja v vrtcu s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. Poudarek je na igri in vadbi, ki mora biti prijetna in prilagojena otroku. Otrok z gibanjem zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, ter doživlja veselje in ponos ob razvijajočih se sposobnostih in spretnostih.

V okviru programa je vsako leto razpisan tudi natečaj za likovno ustvarjanje, v katerega se vključijo otroci, ki so pred vstopom v šolo.

V okviru športnega programa se bo izvajala tudi dejavnost drsanja na ledu (predvidoma v decembru). Namenjena je otrokom, ki so tik pred vstopom v osnovno šolo (bodočim šolarjem). Če bo mogoče, bodo drsali na drsališču v Murski Soboti. Dejavnost drsanja bodo izvajale vzgojiteljice, za pomoč pri spremstvu otrok pa jim bodo pomagale pomočnice vzgojiteljice in zunanji izvajalci. Strošek najema drsalk (kdor ne bo imel svojih) bodo poravnali starši neposredno na drsališču.

Popoldanske dejavnosti za budne otroke

Dejavnost za bodoče šolarje in druge otroke, ki ne potrebujejo več popoldanskega počitka, vodi tim vzgojiteljic, odgovorna izmed njih pa je strokovna vodja in vzgojiteljica Jožica Merlak. Pri izvajanju posameznih dejavnosti pomagajo pomočnice vzgojiteljic. Posamezne dejavnosti se bodo izvajale znotraj posameznih skupin in bodo potekale od oktobra naprej v obeh enotah vsak dan med 12.00 in 13.00 (med počitkom mlajših otrok).

Kratek opis posameznih dejavnosti:

  • Igrajmo se s števili: Otroci se bodo pri tej dejavnosti preko igre, štetja, pisanja, opazovanja, razvrščanja, likov, merjenja in drugih nalog učili osnove matematike.
  • Črkarija: Glavni namen te dejavnosti je spodbujanje jezikovne zmožnosti, kjer otrok spoznava črke, se uči brati in samostojno pripovedovati, razvija motoriko ustnic in jezika ter izvaja vaje za pravilno dihanje. Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic in drugih literarnih del otrok razvija zmožnost domišljijske rabe jezika, spoznava moralno-etične dimenzije, s književno osebo se identificira ter doživlja književno dogajanje.
  • Spretni prstki ustvarjajo: Za razvoj inteligence so ključnega pomena prstne spretnosti. Spodbuda za aktivnosti bodo izbrane zgodbe iz svetovne literature, ki jim bodo otroci prisluhnili in se vanje vživljali. Miselne procese bodo razvijali na matematičnem in jezikovnem področju s pomočjo dejavnosti, ki zaposlujejo prstke: origami, vozlanje, prepletanje, zapenjanje, odpenjanje, odtiskovanje, trganje, mečkanje, rezanje, lepljenje, prstne igre …
  • Vadbena ura: V predšolskem obdobju je pomembno, da otrok pridobi čim bolj pestro in široko paleto gibalnih izkušenj, saj to pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj.
  • Folklora: Otrok se seznani z raznimi kulturami in tradicijami. Dejavnost vključuje rajalne igre, skupinske plese, izštevanke, narodne noše, spoznavanje ljudskih običajev …

Letovanje

V primeru, da se bo letovanje za otroke, ki so pred vstopom v osnovno šolo, izvedlo, bo prilagojeno trenutni situaciji ter v skladu z ukrepi in priporočili v povezavi s preprečevanjem širjenja covida-19. Stroške za letovanje bodo krili starši, Zavod pa bo poskrbel za spremstvo otrok na letovanju, program letovanja in nemoteno delo v vrtcu v času letovanja. Dejavnost bo predvidoma potekala konec maja 2022.

Koledar